Bê tông cốt thép tiếng anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ Anh Việt

 • Post category:Xây dựng

Bạn muốn biết bê tông cốt thép tiếng Anh là gì, cách dùng của từ đó trong tiếng Anh như thế nào? Bạn cần tìm một nơi có thể giải đáp được cho bạn những thắc mắc đó. Thế thì bạn tìm đến đúng bài viết rồi đó. Bài viết này của chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn bê tông cốt thép tiếng Anh là gì, thông tin chi tiết từ vựng, ví dụ Anh Việt và những từ vựng liên quan.

Bê tông cốt thép tiếng Anh là gì?

Bê tông cốt thép trong tiếng anh là: reinforced concrete

Ngoài reinforced concrete còn có thể gọi là ferroconcrete. Bạn có thể sử dụng 2 từ này song song với nhau, có thể giúp bạn tăng thêm vốn từ vựng cá nhân của mình.

bê tông cốt thép tiếng anh là gì

Định nghĩa khái niệm của Bê tông cốt thép tiếng Anh là gì?

Thông tin chi tiết từ vựng

Reinforced concrete thuộc từ loại là cụm danh từ (noun).

Cách phát âm của reinforced concrete:

 • Trong tiếng Anh – Anh:  /ˌriː.ɪn.fɔːst ˈkɒŋ.kriːt/ 
 • Trong tiếng Anh – Mỹ: /ˌriː.ɪn.fɔːrst ˈkɑːn.kriːt/

Thông tin chi tiết của từ vựng reinforced concrete .

bê tông cốt thép tiếng anh là gì

Ví dụ Anh Việt

Dưới đây là một vài ví dụ Anh Việt chúng tôi đã chọn lọc được, hy vọng chúng sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình học tập về bê tông cốt thép tiếng Anh là gì:

 • Ví dụ 1: The decision to include reinforced concrete was made in part after observing in other local buildings the need for basic skills training.
 • Dịch nghĩa: Quyết định bao gồm bê tông cốt thép được đưa ra một phần sau khi quan sát thấy nhu cầu đào tạo các kỹ năng cơ bản ở các tòa nhà địa phương khác.
 • Ví dụ 2: The revolution in building techniques will echo the revolution that occurred with the invention of steel and of reinforced concrete.
 • Dịch nghĩa: Cuộc cách mạng trong kỹ thuật xây dựng sẽ lặp lại cuộc cách mạng xảy ra với sự phát minh ra thép và bê tông cốt thép.
 • Ví dụ 3: By the 1920s the choice of reinforced concrete for major structures in earthquake zones was so common as to be axiomatic.
 • Dịch nghĩa: Vào những năm 1920, việc lựa chọn bê tông cốt thép cho các công trình chính trong vùng động đất đã trở nên phổ biến như một tiên đề.
 • Ví dụ 4: Having abandoned traditional masonry construction, he employs reinforced concrete to create autonomous volumes with an intense spatial quality.
 • Dịch nghĩa: Sau khi từ bỏ xây dựng bằng gạch xây truyền thống, ông sử dụng bê tông cốt thép để tạo ra khối lượng tự trị với chất lượng không gian mạnh mẽ.
 • Ví dụ 5: Within the massive volume, also of reinforced concrete, is carved a fluid yet labyrinthine landscape, organized around a system of two-way waffle slabs with regularized parallelogram waffles and shear walls.
 • Dịch nghĩa: Trong khối lượng khổng lồ, cũng bằng bê tông cốt thép, được chạm khắc một cảnh quan như mê cung linh hoạt, được tổ chức xung quanh một hệ thống các tấm bánh quế hai chiều với bánh quế hình bình hành được điều chỉnh và các bức tường cắt.
 • Ví dụ 6: Our second example, more specifically related to the twentieth century, relies on the inversion of weight distribution by means of pilotis in steel or reinforced concrete.
 • Dịch nghĩa: Ví dụ thứ hai của chúng tôi, liên quan cụ thể hơn đến thế kỷ 20, dựa trên sự đảo ngược của phân phối trọng lượng bằng phương pháp pilotis trong thép hoặc bê tông cốt thép.

bê tông cốt thép tiếng anh là gì

Ví dụ Anh Việt của Bê tông cốt thép tiếng Anh là gì?

 • Ví dụ 7: For the specified objectives and loadings, a two-bay two-storey reinforced concrete frame structure has been selected by the structural designer and on-site construction of the structure by the construction planner.
 • Dịch nghĩa: Đối với các mục tiêu và tải trọng xác định, kết cấu khung bê tông cốt thép hai khoang hai tầng đã được nhà thiết kế kết cấu lựa chọn và người lập kế hoạch xây dựng kết cấu tại chỗ.
 • Ví dụ 8: For the early modernists, this question was redefined when the rise of the steel frame and then reinforced concrete dissolved the traditional relationship between structural solid and void.
 • Dịch nghĩa: Đối với những người theo chủ nghĩa hiện đại đầu tiên, câu hỏi này đã được xác định lại khi sự nổi lên của khung thép và sau đó là bê tông cốt thép đã làm tan biến mối quan hệ truyền thống giữa kết cấu rắn và rỗng.
 • Ví dụ 9: Does he not realise that reinforced concrete bars are often designed by the person who supplies the bars and that the price includes the design?
 • Dịch nghĩa: Anh ta không nhận ra rằng các thanh bê tông cốt thép thường do người cung cấp thanh thiết kế và giá đã bao gồm thiết kế?
 • Ví dụ 10: As to the nature of possible defects, we foresee a process of gradual deterioration of the reinforced concrete structural members.
 • Dịch nghĩa: Về bản chất của các khuyết tật có thể xảy ra, chúng tôi thấy trước một quá trình xuống cấp dần dần của các bộ phận kết cấu bê tông cốt thép.
 • Ví dụ 11: Is he aware that we all hope he will bear that in mind when deciding in future between black top and reinforced concrete?
 • Dịch nghĩa: Anh ấy có biết rằng tất cả chúng ta hy vọng anh ấy sẽ ghi nhớ điều đó khi quyết định trong tương lai giữa mái đen và bê tông cốt thép không?
 • Ví dụ 12: The agriculturist sees that by means of reinforced concrete and tar macadam and so on these roads are being repaired at very great cost.
 • Dịch nghĩa: Người làm nông nghiệp nhận thấy rằng bằng bê tông cốt thép và đá dăm nhựa đường, những con đường này đang được sửa chữa với chi phí rất lớn.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến reinforced concrete

Dưới đây là bảng chứa một số từ liên quan đến reinforced concrete mà chúng tôi tổng hợp được:

Từ vựng liên quan đến reinforced concrete Nghĩa
Form work cốt pha
Pebble Sạn
Sand Cát
Gravel Sỏi
Binder Chất kết dính
Tread Bề rộng mặt bậc thang

Kết luận

Trên đây là bài viết của chúng tôi về bê tông cốt thép tiếng Anh là gì? Hi vọng qua bài viết này các bạn đã có thêm kiến thức về từ vựng tiếng Anh cho bản thân mình.

Trả lời